Saját kiadású kötet:

Bódy Zsombor (szerk.): Háborúból békébe. A magyar társadalom 1918 után. Budapest, 2018, MTA BTK. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 2.) 348. o.

Juhász Balázs: Trianon és az olasz diplomácia: Dokumentumok a békeszerződés előkészítéséről 1919-1920. Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2018. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 1.), 188 o.

Zeidler Miklós: A magyar békeküldöttség naplója. Neuilly – Versailles – Budapest. A forrásszövegeket válogatta, az idegen nyelvű szövegeket fordította, a bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Zeidler Miklós. 1. kiadás: 2017, MTA BTK TTI, 2., javított kiadás: 2018, Budapest, MTA BTK Történettudományi Intézet, 311 o.

Simon Attila (szerk.): Csehszlovák iratok a magyar-szlovák államhatár kijelöléséhez (1918-1920). Budapest: MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet, 2019. (Magyar Történelmi Emlékek. Okmánytárak. Trianon-dokumentumok és -tanulmányok; 3.), 229 o.

 

Kooperációban/társkiadásban készült kötet:

Demeter G. - Szulovszky J. (szerk.): Területi egyenlőtlenségek nyomában a történeti Magyarországon. Módszerek és megközelítések. MTA BTK - DE Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék. Budapest-Debrecen, 2018. 334 o.  ISBN 978-963-416-132-5

Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 468 o.

Rapaich Richárd: Antant-ellenőrzés Magyarországon. Sajtó alá rendezte, bevezető tanulmánnyal és jegyzetekkel ellátta: Juhász Balázs. Szeged, 2019, Meritum, 668 o.  

 

Cikkek, tanulmányok:

Ablonczy Balázs:

Rettenetes év. A párizsi békekonferencia és Magyarország, 1919-1920. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 4-13.

Mária királyné. Románia „titkos fegyvere”. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 32-33.

Vörös ország. Az antant képviselői a Magyar Tanácsköztársaságról. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 38-39.

Napok Neuillyben: Barkóczy György, Popovics Sándor, Teleki Pál. In: Kunt Gergely-L. Balogh Béni-Schmidt Anikó (szerk.): Trianon arcai. Budapest, 2018, Libri. 402-425. (forrásközlés)

Székely identitásépítés Magyarországon a két világháború között. In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda, 2018, Csíkszereda Kiadóhivatal. 467-485.

A kikötő lakói. Fiumei magyarok a két világháború között. Rubicon, 2018. 3-4. sz. 174-181.

Superman in Exile – The Szekler/Székely community in Hungary after the First World War between ideological projection and a bid for emancipation. Center for Advanced Studies, Ludwig-Maximilians-Universität, München, 2018. január 29-30. Konferencia címe: Representing Migration: The Legacy of Post-Imperial Migrations from World War I to the Cold War. (conference paper)

“We should have stayed where we came from.” Refugee Policies of the Hungarian State between 1918 and 1924. Association for the Study of Nationalities – European Conference, Nationalism in Uncertain Times, Karl-Franzens Universitat, Graz, 2018. július 5. (conference paper)

„Ti, akik jóban-rosszban utolsó lehelletig magyarok vagytok”. A magyar zsidóság az 1918-as összeomlásban és forradalomban. Szombat, 2018 október, 32-34.

Mi lett volna, ha nincs Trianon? Rubicon, 2018. 10. sz. 18-28.

Menni vagy maradni? Az 1918 utáni távozás és a helyben maradás motívumai az emlékiratokban. Pro Minoritate, 2018/tél 77-99.

Bittera Éva

Hajas Antalné naplója. Trianon arcai, 99-110.

A nyugat-magyarországi helyzet arisztokrata szemmel: Batthyányné Coreth Mária Terézia, lánya, Batthyány Lujza és Esterházy Mária feljegyzései. Trianon arcai, 393-401.

Bódy Zsombor:

Bódy Zsombor: Vér és kenyér. Gabonaellátás 1919-ben a megszállt Magyarországon. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 34-37.

Elitek a két világháború közötti Magyarországon. Századvég 2017. 3. sz. 5-29.

Gyár és földbirtok a Nagy Háborúban és az összeomlásban. Századok, 2018. 6. 1261-1292. o.

Glant Tibor:

Az Amerikai Egyesült Államok hadba lépése 1917-ben. Korunk (Kolozsvár), 2017. február. 11-21.

Glant Tibor-Juhász Balázs-Ablonczy Balázs: Nemzetközi segély- és segítőakciók a volt Osztrák–Magyar Monarchia területén (1918–1923). Századok, 2018. 6. sz. 1321-1352. o.

Győri Róbert:

A területi revízió tudományos érvei. A magyar földrajztudomány Nagy-Magyarország mellett. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 62-67.

Hornyák Árpád:

Marko Protić szerb ortodox esperes emlékei az 1918. novemberi szabadkai impériumváltásról. Trianon arcai, 300-314.

Mészáros Andor

Tarczay Gizella naplója. In: Trianon arcai, 50-78.

Murber Ibolya:

Az osztrák és a magyar válságkezelés 1918–1920. Hasonlóságok és különbségek a közös birodalom összeomlását követően. Századok, 2018. 6. sz. 1293-1320. o.

Nagy Szabolcs:

A Székely Hadosztály. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 40-51.

A Székely Hadosztály In: Orbán Zsolt (szerk.): Székelyföld és a Nagy Háború: Tanulmánykötet az első világháború centenáriuma alkalmából. Csíkszereda: Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. pp. 82-98. o.

Az 1916-os erdélyi betörés egyes hatásai a háromszéki nemzetiségi együttélésre
Belvedere Meridionale (ISSN: 1419-0222) (eISSN: 2064-5929) XXIX: (3) pp. 33-41. (2017)

Révész Tamás:

1918: az erőszak éve. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 14-23.

Romsics Gergely:

Carlo Moos. Habsburg post mortem. Betrachtungen zum Weiterleben der Habsburgermonarchie. Vienna: Böhlau Verlag, 2016. Austrian History Yearbook, Vol. 49. (April 2018). 321-323. https://doi.org/10.1017/S0067237818000474

1918: Der Ausgangspunkt ungarischen aussenpolitischen Denkens im 20. Jahrhundert. Der Donauraum - Zeitschrift des Instituts für den Donauraum und Mitteleuropa. 62. évf. Elfogadva, közlés alatt.

Simon Attila:

Simon Attila: Kassa három megszállása. Párhuzamok és tanulságok. Történelmi Szemle, 2017. 4. sz. 569-590. old. 

Szeghy-Gayer Veronika:

Faragó Ödön színházigazgató az 1918–1919-es kassai impériumváltásról. Trianon arcai, 272-291.

Államfordulat és az újrastrukturálódó helyi elit Bártfán 1918 és 1924 között. Századok, 2018. 6. sz. 1215-1236. o.

Civilek elleni erőszak Kassán: Az első csehszlovák megszállás hónapjai (1918.december-1919. június). In: Müller, Rolf; Takács, Tibor; Tulipán, Éva (szerk.) Terror 1918-1919 : Forradalmárok, ellenforradalmárok, megszállók. Budapest, Magyarország : Jaffa Kiadó, (2019) pp. 53-83. , 31 p.

Violence against civilians in Košice after the creation of Czechoslovakia, Bécs, 2018. December 12. Konferencia címe: Years of Violence, The First World War and its Aftermath in Austria and Hungary 1914-1920. Bécsi Collegium Hungaricum és Ludwig Boltzmann Institut.

Le renouvellement des élites locales dans les villes de Slovaquie orientale, 1919–1923. Párizs INALCO, 2018. június 14-16. Konferencia címe: Approches locales de la sortie de guerre des territoires austro-hongrois. (conference paper)

Régi és új világ – Blanár Béla kassai polgármester. 2018. október 9. Somorja. Konferencia címe: Na hranici dvoch svetov. Vznik Československa a zmeny na lokálnej úrovni 1918/1919. Két világ határán. Csehszlovákia megalakulása és a helyi átmenetek, 1918/1919. A Magyar-szlovák Történész Vegyes Bizottság, a Szlovák Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete, az MTA BTK Történettudományi Intézete, a Szlovák Történelmi Társulat és a Fórum Kisebbségkutató Intézetének tudományos konferenciája.

Štátny prevrat v Košiciach v rokoch 1918–1919 a dielo Miklósa Molnára. Kassa, 2018. szeptember 18–20. Konferencia címe: Na ceste k slovenskej štátnosti. Vedecká konferencia pri príležitosti výročí rokov 1918, 1968 a 1993 v roku 2018 a Szlovák Belügyminisztérium Levéltári és Iratkezelési Szakosztályának, a Kassai Állami Levéltárának és Kassa Város Levéltárának szervezésében.

Szűts István Gergely:

Elűzöttek. Menekültek, optánsok, vagonlakók. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 52-61.

Egy káplán patriálásai, 1919-1922 in: Pro Minoritate 3. 2017. 32-43.

Aradi menekültek Csonka-Magyarországon: Priegl László levelezése. In: Trianon arcai, 426-441.

Optálási jegyzőkönyvek mint a trianoni menekültkérdés forrásai. Századok, 2018. 6. sz. 1236-1260. o.

Vallasek Júlia: 

Gyógyítható-e a Té-szindróma? Trianon alakváltozatai a kortárs magyar prózában. Pro Minoritate 2018/tél 100-130.

Zahorán Csaba:

Változó Székelyföld (bevezetés). (Patakfalvi Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 85–89.

A román nemzet határai – régió és identitás Székelyföldön és a Moldovai Köztársaságban. (Patakfalvi-Czirják Ágnessel) Replika 105. sz. 2017/5. 107–145.

Zahorán Csaba : Rúzs és bocskor. Román-magyar történetek 1919-ben. Rubicon, 2017. 7-8. sz. 24-31. (Ablonczy Balázzsal)

Reciklált történelem - a múlt instrumentalizálása a jelenlegi magyar és román nemzetépítésben. AETAS, 2019/1. 18-37. 

Sorscsapásokról tárgyilagosan. Romsics Ignác: Erdély elvesztése 1918–1947. Budapest: Helikon, 2018. (recenzió) Regio 2018/4. 259-268. 

Erdély elvesztése 1918–1947 [The loss of Transylvania 1918–1947]. By Ignác Romsics. Budapest: Helikon, 2018. 452 pp. Hungarian Historical Review 2019/1. 245-247.

Zeidler Miklós:

A magyar békedelegáció naplói. Múlt-Kor, 2018. nyár. 12–17.

A Nemzetek Szövetsége Székelyföldön. Részlet Erik Colban 1923. évi útinaplójából. In: Székelyföld és a Nagy Háború. Tanulmányok az első világháború centenáriuma alkalmából. Szerkesztette: Orbán Zsolt. Csíkszereda, Csíkszereda Kiadóhivatal, 2018. 427–466.