A Népszava 1919. június 21-i száma a csehszlovák csapatok sikertelen ellentámadásai és a délszláv megszállás alá került területeken uralkodó állapotok ismertetése mellett röviden beszámolt a Szlovák Tanácsköztársaság megszervezésének legújabb fejleményeiről is.

A proletárdiktatura.

Folytonos támadásra hajtják a cseheket. Védekező csapataink sikerei.

A „Magyar Távirati Iroda” jelenti junius 20-án:

A cseh hadvezetőség az ántánt határozott parancsa ellenére csapatait, dacára eddigi vereségeinek, még mindig ujabb és ujabb támadásra kényszeriti.

Tisztán védekező hadmüveleteink ismételten sikerrel jártak és vállalkozásaikat mindenhol megtörtük.

A többi arcvonalon ujság nincs.

Hadseregfőparancsnokság.

 

Fehér terror Jugoszláviában.

Francia tudósitás a szerb imperialisták üzelmeirőI.

A Populaire május 29-iki számában egy szerb szocialista azt irja, hogy a legborzasztóbb reakció uralkodik Jugoszláviában. Május elsején több mint 2000 szocialistát, közöttük több nőt fogtak el. Szarajevóban kihirdették az ostromállapotot egész Bosznia-Hercegovinára. A boszniai szocialista párt és munkásszakszervezetek vezetői mind börtönben vannak. Topalovits és Filippovits elvtársakat minden ok nélkül Monasztirba, Debakba számüzték Belgrádból. Lakásukon házkutatást tartott a rendőrség, de mitsem talált, bár azzal gyanusitották a szocialistákat, hogy pénzt kaptak Magyarországból. A május elsejei tüntetéseket betiltották, mindazonáltal nagy tömegek tüntettek a magyarországi és oroszországi szocialista forradalmak mellett.

A Bánátban, Bácskában és Baranyában a kormány a munkások minden gyülekezését betiltotta. De a forradalmi mozgalom ezért egyre terjed a szerb seregben és a szocialisták minden lehetőt megtesznek, hogy a Magyarország elleni beavatkozást megakadályozzák.

A cenzura rettenetes, sem a Populaire-ből, sem a l’Humanité-ból nem szabad semmit leforditani. Nem szabad leirni még oly szavakat sem, mint például a forradalom, Lenin, Trocki, bolseviki, proletárköztársaság, kommunista, leszerelés, rekvirálás, stb.

A nép élelmezésének helyzete borzasztó. Egy kiló cukor 30 korona, 1 kiló kenyér 5 korona. A kormány semmit sem tesz a nyomor enyhitésére.

A szerb szocialisták örömmel látják, hogy a francia szocialista párt mindinkább balra kanyarodik s remélik, hogy a forradalom nemsokára mindenütt győzni fog.

 

A katonaköteles csehek nem akarnak harcolni.

A „Magyar Távirati Irodá”-nak jelentik Bécsből: A cseh honvédelmi miniszterium hivatalosan a következőket tette közzé: Az egész nép megbocsáthatatlan szégyenére a honvédelmi minisztériumban tömegben tornyosulnak azok a kérvények, amelyek a tótsággal küzdő és harcoló csapataink érdekében teendő intézkedéseket keresztezik, mert katonaköteles személyeknek a katonai szolgálat alól való fölszabaditását célozzák. A honvédelmi miniszter kijelentette, hogy minden fölmentés iránti fáradozás hiábavaló és a katonai hatóságok a nemzetgyülés által engedélyezett behivásokat mindenre való tekintet nélkül végre fogják hajtani. Kivételek csak rendkivüli esetekben engedélyeztetnek.

(5. o.)

 

A Szlovák Forradalmi Kormányzótanács megalakulása.

Napról-napra nő a szlovák vörös hadseregbe belépők száma.

(Kassa, junius 20.)

A szlovák sajtóiroda jelenti: A szlovák forradalmi intéző bizottság ma délben tartotta első ülését, amelyen megalakitotta a Forradalmi Kormányzótanácsot. A Forradalmi Kormányzótanács tagjai lettek: Elnök: Januschek Antal; külügy: Pór Ernő és Januschek Antal; hadügy: Vavritza János és Kovács Gyula; pénzügy: Hamzik József és Baján Vilmos; belügy: Fehér József és Szluka József; földmivelésügy: Mokrány István és Czabaly József; kereskedelem és vasutügy: Hirossik János és Vareka József; igazságügy: Ungár Miklós és Cerny Vladimir; szocializálás: Csapó Samu és Fleischer Gusztáv, közoktatásügy: Suk Vince és Krompaszki Ede; közellátás: Sztelik István, egészségügy és népjólét: Jakab Lajos. A népbiztosok a szlovák föld lakosságának megfelelően a szlovák, magyar és német proletariátus köréből kerültek ki. A tanácsülés ezután megállapitotta a Tanácsköztársaság cimét amely igy hangzik: Szlovák Tanácsköztársaság. A Tanácsköztársaságot képviseli a népbiztosok kormánya, amelynek cime: Szlovák Forradalmi Kormányzótanács. A tanácsülés harmadik pontja a nyelvkérdés volt. A szlovák földön használt nyelvek mindegyike egyenrangu. Ehhez képest a Kormányzótanács rendeleteit is az illető vidéken használt nyelveken teszik közzé. A szlovák földön élő proletariátus nyelvre való tekintet nélkül egyazon jogokat élvezi. A tanácsülés ezután belügyi, külpolitikai és katonai kérdéseket tárgyalt. A kormány megalakitásáról a Kormányzótanács kiáltványt bocsátott ki. A Kormányzótanács megalakitása alkalmából meleghangu távirattal üdvözölte Lenin elvtársat és a Magyarországi Forradalmi Kormányzótanácsot. A táviratok szövege a következő:

„Világ proletárjai egyesüljetek! Lenin elvtárs! Örömmel tudatjuk önnel, tisztelt elvtárs, hogy a szlovák proletariátus megalakitotta a Szlovák Tanácsköztársaságot. Engedje meg, hogy a Szlovák Forradalmi Kormányzótanács alakuló tanácsülése alkalmából önt mint a nemzetközi proletariátus vezérét melegen üdvözöljük. Éljen a világforradalom! Éljen a nemzetközi proletariátus! Éljen a III. Internacionále! A Szlovák Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa.”

„Világ proletárjai egyesüljetek! A Magyarországi Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsának, Budapest. A Szlovák Tanácsköztársaság megalakulása alkalmából meleg testvéri üdvözletét küldi Magyarország proletariátusának. Minden erejével és forradalmi elszántságával fogja segiteni a nemzetközi forradalom ügyét. Mindenkor szeretettel gondol magyarországi proletártestvéreire, akik megmutatták, miként kell a világforradalom ügyét és a proletárszolidaritást szolgálni. Éljen a világforradalom! Éljen a III. Internacionálé! Testvéri üdvözlettel a Szlovák Tanácsköztársaság Forradalmi Kormányzótanácsa.”

A Szlovák Tanácsköztársaság kikiáltása az egész szlovák földön óriási lelkesedést keltett. A Felvidék városainak ipari proletariátusa és a falvak földmivesszegényei fölszabadultak a cseh kapitalizmus járma alól s most tömegesen sietnek a még megszállás alatt lévő könyörtelen elnyomatásban sinylődő proletártestvéreik fölszabaditására. Napról-napra nő azok számára, akik önként jelentkeznek a slovenskói nemzetközi vörös hadseregbe. Magában Kassában 15.000 proletár jelentkezett fölvételre. A slovenskói nemzetközi vörös hadsereg szervezése erősen folyik s előreláthatóan már a közeli napokban befejezést nyer.

(7. o.)

Twitter megosztás Google+ megosztás