A mai Krónika az 1918. szeptember 28-án megjelent lapokból szemezget. A bolgár front összeomlása megrendítette a központi hatalmak pozícióit Délkelet-Európában, lázba hozva mind a Monarchia, mind Németország vezetőit és közvéleményét. És bár a hadvezetőség sürgős intézkedéseket foganatosított, a helyzet komolysága a Budapesti Hírlap cikkeiből is kiérződik. Ugyanakkor kevésbé látványos, de nem kevésbé baljós hírek érkeztek a hátországban terjedő spanyolnátháról is.

Tolnai Világlapja

1918. szeptember 28. (1. o.)

A Tolnai Világlapja még a Monarchia béketapogatózásairól és egy Budapesten tartott bolgár hadikiállításról tudósított: 

A monarchia béke-jegyzéke. Az ötödik háborus tél előtt olyan diplomáciai lépés történt a háboru befejezése érdekében, amely nevezetes mozzanata lesz a világháborunak még akkor is, ha eredménytelen marad: Burián István báró külügyminiszterünk a monarchia békekészségének döntő bizonyságaként béke-eszmecserére szólitotta fel a hadviselő feleket. Ha e felhivás csak közelebb is hoz bennünket békéhez, már akkor is elévülhetetlen érdemeket szerzett a monarchia.

Burián István báró külügyminiszterünk diplomáciai jegyzékben valamennyi hadviselő államot, barátot, ellenséget egyaránt semleges helyen tartandó béke-eszmecserére szólitotta fel, amely az ellentétek áthidalásával esetleg lehetővé tehetne egy későbbi béketárgyalást.

Bolgár hadikiállitás Budapesten. A Károly király nevét viselő 5. dunai bolgár gyalogezred, amelynek nevéhez annyi emlékezetes fegyvertény fűződik, a budapesti mezőgazdasági múzeumban hadikiállitást rendezeti. Az érdekes és tanulságos kiállítást Szurinay Sándor honvédelmi miniszter nyitotta meg az 5. bolgár ezredet magasztaló beszéddel. Felvételünkön a hivatalos megnyitó résztvevői közül láthatók : Bogát István altábornagy (1), Tantiloff ezredes, bolgár katonai attasé (2), Sztojanovics Iván bolgár főkonzul (3). Szurmay Sándor báró honvédelmi miniszter (4) és Hegedűs Lóránt orsz. képviselő (5) a magyar-bolgár Vöröskereszt alelnöke.

 

A Budapesti Hírlap 1918. szeptember 28-i száma viszont már a legfrissebb - és a Monarchiára nézve meglehetősen rossz - hírekkel szolgált, külföldről és belföldről egyaránt. (1–4. o.)

Bulgária kilépése a szövetségből.

A bolgár kormány ajánlatot tett az antantnak fegyverszünetre és béketárgyalásra.

Budapest, szept. 27.

Már tegnap késő este elterjedt a hir, hogy a bolgár fronton legutóbb történt események következtében Bulgária kilépett a középponti hatalmak szövetségéből és különbékét köt az antanttal. A hir, a melyet kétkedve fogadtunk, ma mindenfelé szertelen találgatásokra adott alkalmat. A mi igazság e hirben volt, azt ma megtudtuk, szomoru szivvel, de meg nem rendült bizakodással fogadtuk:

Bulgáriát sulyos veresége arra inditotta, hogy az antantsereg főparancsnokától az ellenségeskedés megszüntetését és a fegyverszünetről meg a békéről való tanácskozást kérje.

Az első hirt erről a lépésről a berlini Wolff-iroda adta ki tegnap este. Csupán annyit közölt, hogy Malinov bolgár miniszterelnök saját felelősségére, az alkotmányos tényezők elhatározása s beleegyezése nélkül fegyverszünetet kért az ellenségtől. Hintze német külügyi államtitkár pedig ezzel a jelentéssel egyező nyilatkozatot tett ma a főbizottság ülésén. A hivatalos német felfogás tehát az volt, hogy Malinov lépését a bolgár király, a bolgár parlament és hadvezetőség tudta s beleegyezése nélkül tette meg és a bolgár alkotmányos tényezők még mindig a háboru folytatása mellett vannak. Erre a felfogásra alkalmasint a pontos értesülések hiánya s a bolgár vezérkarnak az a tegnap kiadott jelentése adta az alapot, hogy a Vardartól nyugatra a bolgár egységek folytatják a harcot. Ezzel szemben a közös külügyminisztérium más nézeten volt. A kettős monarkia vezető körei már tegnap este akként vélekedtek információik alapján, hogy Bulgária igenis kilépett a szövetségből, még pedig felelős tényezőinek megfontolt elhatározásával. Éppen ezért a külügyminisztérium nem adatta közre a Wolff-iroda jelentését. Mára tisztázódott a helyzet. A bolgár távirati iroda két jelentést adott ki, a mely a bécsi álláspont helyességét igazolja s rácáfol arra a német fölfogásra, hogy van még reménység Bulgária egyoldalu békekötésének meggátlására. Az egyik hivatalos bolgár közlemény hirül adja, hogy Bulgária alkotmányos tényezői fölhatalmazták a bolgár hadsereg főparancsnokát, javasolja az antant-hadsereg fővezérének az ellenségeskedés megszüntetését és a fegyverszünetről és béketárgyalásról való tanácskozás megkezdését. E jelentésből megtudjuk azt is, hogy az antantsereg fővezére elfogadta ezt a javaslatot, mert, mint a közlemény mondja, a bolgár delegátusok tegnap este már el is utaztak a tanácskozásra. A másik hivatalos bolgár hir arról számol be, hogy a kormány köré csoportosult pártok a bolgár néphez proklamációt intéztek, a melyben közük, hogy a békelépés megtörtént és a fegyelem megtartására intik a hadsereget és a népet a béke müvének befejezése érdekében. A kettős monarkia s Németország számára Bulgáriának ez a lépése, mely pontosan szeptember 25-én délután öt órakor történt, uj helyzetet teremtett a Balkánon. Az erőnkben való bizalom gyengeségének volna a jele, ha sötétebbnek látnók ezt a helyzetet, mint a minő valóban s ha tulbecsülnők a bolgár lépés sulyát és következéseit. A bolgár nép immár évek szakadatlan során háboruskodik. Alig heverte ki az egyik háborut, már belésodródott a másikba, mely méretével, borzalmával meg sem közelitette az előbbit. Legutóbbi veresége bizonyára derékban törte ketté népének bizakodó hangulatát, a melyet alkalmasint nemcsak a velünk vállvetve folytatott küzdelem heve s tüze fütött. E körülmények mérlegelése kényszerithette királyát és kormányát a harc föladására. S a mikor mi a bolgár nép kétségtelen érdemének elismerésével ezt a lépést tudomásul vettük, nem tehettünk egyebet, mint biztositani azokat az eredményeket, a melyeket a Balkánon elértünk. Ezért hadvezetőségünk visszavonta a frontot és teljes biztossággal gondoskodott e front védelméről és megtartásáról. Gondoskodott egyuttal arról is, hogy török szövetségesünkkel, a ki változatlan kitartással küzd mellettünk, a katonai összeköttetést megtartsuk. Hadvezetőségünk intézkedései olyan természetüek és olyan méretüek, hogy teljes bizalommal tekinthetünk az eseményeknek elébe. Minden jel arra vall, hogy a helyzet semmiképp sem fordulhat olyanformán, hogy egykori szövetségesünkkel ellenséges viszonyba kerüljünk. Bulgária semleges állam lesz a világtusa befejezéséig.

Ma délután Bécsben koronatanácskozás volt, a melyen megvitatták a külpolitikai helyzetet és a kettős monarkia követendő eljárását. Bulgáriának a szövetségből való kiválásáról a következő táviratok érkeztek:

Malinov miniszterelnök fegyverszüneti ajánlata

Berlin, szept. 27.

Hirek érkeztek felőle, hogy Malinov bolgár miniszterelnök ajánlatot tett a Bulgária ellen harcoló antant-csapatoknak fegyverszünct dolgában. Mint jelentik, Malinov ezt a lépést a király, a parlament és a bolgár hadvezetőség hozzájárulása nélkül, saját felelősségére tette meg. Bulgáriának a szövetséghez hü köreiben nagy izgalmat keltett Malinov eljárása. A bolgár front erőteljes támogatására megindultak a katonai intézkedések. A Szófiából legutóbb érkezett hirek szerint a Malinov-ellenes mozgalom már megnyilvánult.

Hivatalos Jelentés a bolgár főparancsnoknak küldött utasitásról.

Szófia, szept. 27.

A bolgár távirati ügynökség közli: Hivatalosan jelentik: A legutóbbi események mérlegelése alapján és a helyzetnek az illetékes tényezőkkel együtt történt megvitatása után a bolgár kormány, attól a kivánságtól vezettetve, hogy véget vessen a vérontásnak, meghatalmazta a hadrakelt sereg főparancsnokát, javasolja az antant hadierők Szalonikiban lévő legfőbb parancsnokának az ellenségeskedések megszüntetését, a fegyverszünetről és a békéről való tárgyalás megkezdése céljából. A bolgár delegáció tagjai tegnap este elutaztak, hogy összeköttetésbe lépjenek a hadviselő antantállamok meghatalmazottjával.

Fölhivás a bolgár hadsereghez és a néphez.

Szófia, szept. 27.

A bolgár távirati ügynökség jelenti: A kormány körül csoportosult pártok a következő közleményt tették közzé: A kormány a körülötte csoportosult pártokkal egyetértően tegnap, szeptember 25-én délután öt órakor hivatalos javaslatot tett az ellenségnek fegyverszünetről és békekötésről. A pártok fölhivják a hadsereget és a népet, őrizzék meg a katonai és a nyilvános fegyelmet, a melyre oly nagy szükség van, hogy a döntő jelentőségü pillanatban megkezdett békés munkát szerencsésen fejezhessük be. A nemzetgyülést szeptember 30-ára hivták össze.

Ellenállás a kormány elhatározásával szemben.

Bécs, szept. 27.

A bulgáriai politikai helyzetről beavatott helyen ezeket közlik: A harctéri vereség, valamint bizonyos, egyébként nem valami jelentékeny belső zavargás következtében a bolgár kormány a helyzet helytelen megitélése alapján nyilván arra a hirtelen elhatározásra jutott, hogy fegyverszünetet kér és ehhez kapcsolódóan esetleg beketárgyalásba bocsátkozik az antanttal. Hogy ez mikép történt, azt egyelőre pontosan nem tudjuk, szintugy nem állapitható meg világosan, hogy a bolgár közvélemény mit szól ehhez a fordulathoz. Egyes jelekből arra lehet következtetni, hogy a kormány elhatározásával szemben bizonyos ellenállás érvényesül. Bizonyos azonban ezzel szemben az, hogy bolgár misszió utban van Szaloniki felé. Mindazonáltal nincs kizárva, hogy Szófiában kifejtendő befolyásoknak mégis sikerül az elhatározás megváltoztatását keresztülvinni. Erre azonban messzemenő reményeket épiteni nem volna jogosult.

Szeptember 30-án megy majd végbe a szobranje ülése, a mely kellő megvilágitást ad az eseményeknek. Annyi bizonyossággal megállapitható, hogy a mostani kormány nem rendelkezik nagy többséggel, a miként Radoszlavovnak sem volt nagy többsége. De ehhez a körülményhez sem tanácsos reményeket füzni. A döntő kérdés az, milyen katonai következményei vannak a beállott helyzetnek, vagyis tudjuk-e ellensulyozni az ellenség csapását oly mó­don, hogy ne veszitsük el a Törökországgal való csatlakozást és megtarthassuk az általunk megszállt pontokat. Semmi ok nincs kételkedésre abban, hogy el tudjuk érni ezt a célt és az ellenség akciójával sikerrel szállhatunk szembe. Az egyetlen tény, a mellyel számolni kell, az, hogy a bolgár hadsereg megszünt a világháboruban szerepet játszani. Az intézkedések azonban, a melyeket megleltünk, bizalommal tölthetnek el a tekintetben, hogy az antant tervét meghiusitjuk s hogy sikerül Törökországgal az összeköttetést fentartani.

A bolgár főparancsnok a középponti hatalmak hadvezetőségeivel egyetértően cselekszik.

Köln, szept. 27.

A Kölnische Zeitung egyik berlini távirata jelenti: Bulgáriának katonai és politikai helyzetének szilárditása előrehaladt.

Todorov tábornok, a bolgár főparancsnok a szövetségesek legfelsőbb hadvezetőségével, melytől utasitást kért, egyetértésben cselekszik.

A hatás Bécsben. Koronatanács.

Bécs, szept. 27.

Félhivatalosan jelentik: Ma délután négy órakor a király elnöklésével koronatanács volt, a melyen megvitatták az egész külügyi helyzetet és követendő magatartásunkat.

Burián gróf nyilatkozata.

Bécs, szept. 27.

Burián gróf a delegáció külügyi bizottsága német nemzeti tagjainak kijelentette a velük folytatott tanácskozás során, hogy a bulgáriai események ellenére nem kell az általános helyzetet nagyon válságosnak itélni.

A képviselők további kérdéseire kijelentette Burián gróf, hogy Németországgal teljesen egyetértően járunk el. A német birodalommal kötött szövetségünk a jövőben is szilárd és megingathatatlan marad.

Bécs, szept. 27.

A német nemzeti pártok nevében Walaner, Langenhan, Panz báró, Marekl és Pacher képviselők Burián gróf külügyminiszterrel megvitatták a bulgáriai eseményeket és valószinü hatásait. A miniszter kijelentette, hogy az eseményekkel szemben megfelelő intézkedésekhez nyultak és hogy ezek a német birodalomhoz való rendithetetlen viszonyunkat semmiféle módon nem érintik. Romániában a leszerelés és a lövőszernek az általunk megszállt területre való leszállitás szerződésszerüen folyik. Különösen az utóbbi időben igen kedvező jelentések érkeztek az ottani viszonyokról. A délszláv kérdésben Burián gróf határozottan a jugoszlávizmus és ennek a monarkia alapjait fenyegető törekvései ellen fordult. A lengyel kérdésben kijelentette, hogy az osztrák megoldásnak helyességéről rendithetetlenebbül van áthatva, mint valaha és hogy álláspontja mindinkább érvényesül. Az osztrák belpolitikai viszonyok megitélésére nem illetékes, mégis azt hiszi, hogy komoly együttmüködéssel a helyes reform irányvonalait meg lehet találni.

A hatás Berlinben. Hintze nyilatkozata a bulgáriai eseményekről.

Berlin, szept. 27.

A birodalmi gyülés háza ma egészen a Bulgáriából érkezett hirek hatása alatt volt. A főbizottsági tagjai a bizottság ülése előtt bizalmas tanácskozást folytattak a külügyi államtitkárral és a legfőbb hadvezetőség képviselőivel. A tanácskozáson felvilágositást kértek több katonai és politikai kérdésben. A birodalmi kancellár is jelen volt. A tanácskozás befejezése után megnyitották a főbizottság ülését, a melyen elsőbben is Hintze külügyi államtitkár szólalt fel, a ki a következő nyilatkozatot tette:

A legutóbbi napokból való harctéri jelentésekből önök is tudják, hogy a bolgárok sulyos helyzetbe jutottak a Vardar és a Cserna között. Az események további folyamán a szomszédos bolgár hadseregek is hasonló helyzetbe jutottak. Malinov bolgár miniszterelnök kormánya nyilván tulságosan kedvezőtlenül magyarázta a harctérről érkező hireket.

Tegnap délelőtt az a hir jelent meg a szófiai lapokban, hogy Bulgária az ellenségeskedések azonnal való megszüntetését és a béketárgyalások megkezdését javasolta az antant-hadseregek főparancsnokának Szalonikiban.

Egy bolgár delegáció, a melynek tagjai Liapcsev pénzügyminiszter, Lukov vezérőrnagy és Radev követ, állitólag már szerdán este elutazott Szalonikiba. Az eddig érkezett hiányos jelentésekből nem lehet teljes biztossággal megállapitani, hogy a bolgár kormány valóban a bolgár hadvezetöséggel, a bolgár parlamenttel és a királlyal egyetértően járt volna el, mint a hogyan állitja, vagy pedig többé-kevésbbé saját felelősségére cselekedett. A szobranje csak szeptember 30-án ül össze.

Több jelből ugy látszik, mintha a dolgok további folyása rácáfolhatna Malinov urra. Az egész országban erős áramlat indult meg Malinov miniszterelnök eljárásával szemben. A parlament jelentékenyebb pártjai és a nép befolyásosabb körei hallani sem akarnak fegyverszünetről és a béke kéréséről. Jellemző tünetként emlitem, hogy az a bolgár békeküldöttség, a mely az emlitett hirlapi közlemény szerint állitólag már szerdán este elutazott, tegnap, csütörtökön délben még Szófiában volt. A szövetséghez hü elemek ellenmozgalma rövidesen megindul.

A macedóniai frontról érkezett első nyugtalanitó hirek után a német legfőbb hadvezetőség azonnal küldött megerősitéseket a rendelkezésére levő tartalékból a bolgár szövetséges támogatására. Ezek a megerősitések részben már meg is érkeztek, részben pedig a legközelebbi napok folyamán érkeznek rendeltetésük helyére. Az osztrák és magyar hadvezetőség is inditott utnak jelentékenyebb erőket. A német és osztrák és magyar kötelékek a katonai szakemberek véleménye szerint teljesen elégségesek lesznek a helyzet visszaállitására.

A helyzet azonban a reménységgel biztató momentumok ellenére még ma is kétségtelenül komoly. Néhány nap mulva azonban már tisztábban fogunk látni. Sem Bulgáriának, sem nekünk nincs rá okunk, hogy Bulgária játékát már ma elveszettnek tekintsük.

A birodalom politikai vezetői természetesen állandóan tájékoztatni fogják a birodalmi gyülés főbizottságát az események további fejlődéséről.

A bizottság elnöke, Ebert képviselő aztán a következőket mondotta: A most hallott közlések igen komoly természetüek. Érthető, hogy a nagy nyilvánosság érdeklődése a bulgáriai események felé fordult. Mégis azt ajánlanám, hogy a jelen pillanatban ne kezdjünk bele a bolgár események megvitatásába, minthogy a helyzet még nagyon tisztázatlan.

Az elnök javaslata a bizottság egyhangu helyeslésével találkozott, mely azután a hadsereg ellátásának kérdésével foglalkozott. A bizottság következő ülése hétfőn lesz.

A berlini sajtó

Berlin, szept. 27.

A lapok Malinov bolgár miniszterelnök lépése által teremtett helyzetet komolynak itélik, azonban hangoztatják, hogy a Balkánon felmerült ujabb nehézségeket is le lehet majd győzni. Kiemelik, hogy Bulgáriának kielégitő mértékben adnak majd segitséget és ama reményüknek adnak kifejezést, hogy a bolgár nép tudatában lesz annak, hogy sulyos áldozatait hasztalan hozta meg, ha most az antant kegyének szolgáltatja ki magát. A balpárti lapok azt irják, hogy a háboru folytatásának és befejezéséhez nem csupán személyváltozás, hanem teljes rendszerváltozás szükséges Németországban. A jobbpárti és alldeutsch-lapok a népet felhivják, hogy hidegvérét őrizze meg és legyőzhetetlenségébe vetett szilárd bizalmát éppen most juttassa erőteljesen kifejezésre.

A harctér hirei. A bolgár hivatalos jelentés.

Szófia, szept. 27.

A főhadiszállás közli szeptember 26-án: Macedóniai arcvonal: Egységeink tervszerüen folytatják mozdulatukat a Vardartól keletre, északi irányban. Veleztől keletre visszavertünk heves ellenséges rohamokat. Angol zászlóaljak megkisérelték, hogy tüzérségi előkészités után megközelitsék a Visoka Csukán levő állásainkat, a Doiran tavától északra, de tüzeléssel szétkergettük őket.

Angol jelentés.

London, szept. 27.

(Szaloniki jelentés szeptember 25-éről.) Lovasságunk és gyalogságunk folytatta előrenyomulását Bulgáriában, görög csapatok a Belasica-hegylánc meredékein haladnak előre. A görögök a Doiran-tótól északra lévő hegycsucsokhoz közelednek s a mi csapataink a centrumban elérték Dzamja-Obeszit.

Az angolok Strumicában.

London, szept. 27.

(Hivatalos szaloniki jelentés.) Az angolok bevonultak Strumicába.

Francia jelentés.

(Szeptember 25.) Az ellenség további német csapatok harcbavetése ellenére kénytelen volt északi irányban megkezdett visszavonulását folytatni. Nagyobb utóvédeik ennek ellenére elkeseredett ellenállást tanusitanak Monasztirtól nyugatra. 

A balszárnyon keresztülvonultak a szövetségesek haderői Prilep városán és eljutottak a Krusevóból Velezbe vezető utig. 

A centrumban a szerbek elfoglalták a Popadija hegycsucsot Babunától keletre és teret nyertek az alsó Csernától nyugatra. Másfelől kiszélesitették hidfőjüket a Vardartól északra és elérték a Vardar és a Kriva Lokavica völgye között levő magaslatokat, a melyeken az ellenség sebtiben meg akarta állásait erősiteni.

A jobbszárnyon a francia, angol és görög csapatok nagyobb elővédeket küldtek előre a Vardar tulsó partjára Gradec és Budova felé, azután elfoglalták a Doiran tavától északra a Garabil hegycsucsot.

A zsákmány egyre gyarapodik. E hónap 23-án 30-nál több ágyut zsákmányoltunk és jelentékeny mennyiségü kisvasuthoz való anyagot vettünk el az ellenségtől.   

Uj frontunk a Balkánon.

Budapest, szept. 27.

A bolgáruk macedóniai nagy veresége és ennek következményeként a bolgár kormánynak az antant-hadak főparancsnokához intézett fegyverszünet ajánlata uj elhatározás elé állitotta a mi hadvezetőségünket is. A régi bolgár front felgöngyölitése cs az antant-csapatoknak bolgár területre való benyomulása folytán hadvezetöségünk a német hadvezetőséggel egyetértően olyképp döntött, hogy uj balkáni frontot állit föl, a melyet természetesen szoros kapcsolatba hoz albániai arcvonalunkkal. Hogy az uj defenziv-vonal hol képzelendő el, arra nézve az eddig kiadott kommünikék nem tartalmaznak támasztópontokat. Hangoztatják azonban, hogy az uj front védelmére szükséges erőket már elinditották rendeltetésük helyére.

Hadvezetőségünk uj elhatározás elött

Bécs, szept. 27.

A lapok behatóan foglalkoznak a macedóniai harctér legujabb eseményeivel és megállapitják, hogy a legutóbbi hirek szerint a bolgár hadsereg kétségtelenül sulyos vereségét szenvedett. Hadvezetőségünket ez események, a melyek a macedóniai fronton mentek végbe, nem érik készületlenül, hiszen már tiz napja, hogy végbemennek.

Ránk nézve mindenekfelett az albán front bir jelentőséggel. A döntő mozzanat itt az, hogy albániai hadmüveleteinkre nézve nem saját politikai céljaink voltak irányadók, hanem csupán a bolgárok támogatása, a kiknek keleti szárnyát fedeztük. A bolgár front visszavétele hadvezetőségünket uj elhatározások elé állitja, melyek hatása talán már a legközelebbi időben mutatkozni fog.

Ausztria s Magyarország és Németország erősitéseket küldött.

Budapest, szept. 27.

A lapunk mai számában közölt jelentés már rámutatott arra, hogy olyanok az állapotok a bolgár hadseregben és a bolgár fronton, hogy valószinüleg nem lesz lehetséges visszaállitani a régi frontot. Ezért, mint illetékes helyről jelentik:

Ausztria és Magyarország, karöltve Németországgal, erősitéseket küldött.

Ezek az utban lévő erősitések a harcbavetett tartalékkal előreláthatóan egy uj frontot fognak fölállitani.

Ezt az uj frontot olyképp választjuk, hogy a kettős monarkia számára szükséges anyagi segitőforrások ne menjenek veszendőbe.

Az osztrák alkotmányreform. (5. o.)

Föderalista államalakulat.

Bécs, szept. 27.

Huszarek báró miniszterelnök meghivására Stöckler, a keresztényszociális egyesület elnökhelyettese ma délben megjelent a klubvezetőség nevében a miniszterelnöknél, a ki behatóan tájékoztatta a külpolitikai helyzetről és a belpolitikai viszonyokat is megvitatta vele, különös tekintettel az alkotmányreform szükségességére. Stöckler tartománygyülési képviselő azt is hangoztatta, hogy a képviselőház összehivásának október 1-én meg kell történni. A miniszterelnök később a német-cseh képviselők küldöttsége elött is ismertette a külső és belső helyzetet.

Bécs, szept. 27.

A Budapesti Hirlap távirata.

Burián gróf a német nemzeti párthoz tartozó delegátusok előtt, a kikkel a külpolitikai helyzetet ismertette, rámutatott annak szükségességére is, hogy a belpolitikai viszonyok alkotmányreform utján orvosoltassanak. Szerinte Ausztria egyes nemzetiségei kulturális tekintetben annyira fejlődtek, hogy joguk van nemzetiségileg teljes életet élni.

Néhány hét elött hirek voltak forgalomban, hogy az osztrák kormány alkotmányreformot kiván bizonyos föderalista irányzattal. Azóta az erről szóló hiresztelések elhallgattak. Tény azonban, hogy a miniszterelnökség illetékes ügyosztályában dolgoznak a terven. Több mint kétséges azonban, vajjon az egyes nemzetiségeknek Burián gróf által kivánt együttmüködése a mai helyzetben meg elérhető-e. Cseh oldalról ma a képviselőházban a szövetségi állam jelszót mint minimális programot hangoztatták. Még abban is kételkednek a csehek, hogy ezt a programot is elfogadhatják-e ma már. A képviselőház pártjainál a koncentrációs minisztérium eszméje nem talál tetszésre. A csehek, a délszlávok és a lengyelek, mint Bécsben időző képviselőik nyilatkozataiból kitünik, ilyen kabinetben csak azzal a föltétellel foglalnának helyet, ha közjogi törekvéseiknek a legmesszebb menő módon eleget tennének. Olyan program azonban, a mely csak részben is közeledik e fölfogáshoz, a németeknek tenné lehetetlenné, hogy ilyen kabinetben helyet foglaljanak. Számolni kell továbbá a szociáldemokraták elvi ellenkezésével is. Huszarek báró miniszterelnök ugyan a képviselőház ujból való összeülése után a pártoknál tovább fog puhatolózni, az eszmét azonban parlamenti körökben elbukottnak tekintik. Miulán a pártok ellenzik a képviselőház első ülésének elhalasztását, ezt október elsején megtartják. Az ülésen Huszarek báró részletesen nyilatkozni fog a belső és a külső helyzetről. A további programról a pártelnöki konferencia dönt.

(6. o.)

(A spanyol betegség) terjedése s az ennek következtében támadt nyugtalanság arra inditották Szabó Sándor dr. udvari tanácsos tiszti főorvost, hogy a betegség ellen való védekezés ügyében előterjesztést legyen Bódy Tivadar dr. polgármesternek. E szerint figyelmeztetni fogják a közönséget, hogy miképpen védekezzék az uj járvány ellen. Ki fogják oktatni a közönséget, hogy a nagyobb összejövetelektől tartózkodjék, mert a spanyol járvány veszedelme – nem úgy, mint a koleránál, tifusznál, vagy mrás ismert fertőző betegségnél – éppen abban rejlik, hogy a levegőn keresztül terjed. A közönséghez intézendő figyelmeztetésben óvják majd a lakosságot a sok embert magában foglaló helyiségek látogatásától, sőt a villámoskocsin való utazástól is, mert a zsúfolt villámos terjesztője a járványnak. A védekezés dolgában az Országos Közegészségügyi Tanács is ülést tartott, a melyen Szabó dr. tiszti főorvos elmondta véleményét a védekezésről. A betegség következtében, mint értesülünk, ma a VIII. kerület iskoláit mind bezárták, kivéve az Erdélyi-utcai iskolát, a honnan nem jelentettek megbetegedést. A baj terjed most már nemcsak az iskolásgyermekek, hanem a főváros tisztviselői közt is. A középponti lakáshivatalban például nyolc tisztviselőt döntött ágyba a spanyol nátha. A fővárosban hozzávetőleges megállapitás szerint közel százezer ember szenved spanyol náthában. A vidékről a következő hirek érkeztek:

Debrecen: A spanyolnátha Debrecen sárosában és Hajdu vármegye községeiben két hét óta nagyarányu megbetegedést okozott. Debrecenben ezidőszerint mintegy háromezer ember fekszik betegen. Csütörtökön hatan haltak meg. A Darabosutca egyik házában egy tizenkilenc tagú család kapta meg a bajt. Márk Endre polgármester az iskolákat és tanintézeteket bezáratta. A gyógyszerészek nem tudják a betegség receptforgalmát lebonyolitani. A járvány ellen minden védekezés hiábavalónak látszik. A halálos végü megbetegedések száma eddig husznál több.

Eger: A spanyol betegség miatt a gimnáziumot és föreáliskolát be kellett zárni. A városi és vármegyei főorvos is megbetegedtek. Eddig hat halálozás fordult elő.

Hajdúböszörmény: A járványbizottság ma az összes iskola azonnal való bezárását rendelte el: A népiskolai osztályok spanyolnáthától és vérhastól fertőzöttek. A gimnáziumban száznál löbb influenzás beteg van. Kiss Ferenc püspökhelyettes, a Kalvineum igazgatója bejelentette, hogy az internátusban négyen vérhasban, harminchalan pedig spanyolnáthában megbetegedtek. A járványbizottság legutóbbi ülése óla az orvosok 102 vérhasesetet jelentettek be, melyek közül öt halálos kimenetelü volt. A hatóság messzemenő óvóintézkedéseket tett. A járványkórházat fölszerelték.

Ungvár: Ezernél több a betegek száma. E betegség főként az iskolákban pusztit. Nagyon heves a járvány a környékbeli falvakban. Igy magában Poroszlón huszan haltak meg. A vármegye majdnem valamennyi iskolájában szünetel a tanitás.

Nagykanizsa: Az iskolákat mind be kellett zárni a spanyol járvány miatt.

Twitter megosztás Google+ megosztás