E pont keretében vizsgálnánk a következő problémákat:

a. Átmeneti államok Közép-Európában. Itt az volna a cél, hogy a lehető legnemzetközibb kutatói gárdával végigkísérjük a néhány napot/hetet/hónapot élt államok sorsát Közép-Európában, d’Annunzio Fiuméjétől a Lajtabánságon át a Közép-Litvániai Köztársaságig. A történelmi Magyarország területén ilyenek közé számít a székely, a bánsági, a kelet-szlovákiai, a szepesi, a kalotaszegi vagy a vendvidéki köztársaság. Melyek voltak e kísérletek közös vonásai, mi volt a garancia a sikerre, felfedezhető-e bennük a wilsonizmus vagy a korai fasizmus hatása? Mitől marad fenn egy állam és mitől szűnik meg?

b. Az impériumváltások lokális és regionális dimenziói keretében 12-15 helyszínen vizsgálnánk meg a hatalomváltások hatását a helyi társadalomra. Hogyan zajlott le az államigazgatás átvétele, a tér átalakítása, az iskolarendszer megváltoztatása. Milyen minták domináltak, milyen stratégiákat alkalmaztak az új államhatalmak képviselői, és milyeneket követtek a kisebbségi elitek (és a többi társadalmi osztály), mi volt az a diszkurzív tér helyben, amelyben a szereplők boldogulni kívántak? Itt helyi mélyfúrások alapján vizsgálnánk meg 12-15 Kárpát-medencei közepes és kisváros helyi viszonyait az impériumváltások előtt és után. (Javasolt városok: Zombor, Szabadka, Pancsova, Arad, Gyergyószentmiklós, Nagyvárad, Szilágysomlyó, Petrozsény, Nagyszombat, Selmecbánya/Körmöcbánya, Komárom, Ipolyság, Beregszász, Rozsnyó, Késmárk.) 

Itt kellene bemutatni az újonnan létrejött államok, illetve Magyarország határviszonyait: a térhasználatot (csempészet, határátkelés, a határ helyszíni kitűzése), a gazdasági és társadalmi kapcsolatok szétszakadását (vagy éppen újraszövődését). Témagazdák: Ablonczy Balázs (átmeneti államok, ELTE BTK-MTA BTK TTI), Rigó Máté (határmenti gazdasági viszonyok, European University Institute), Gayer Veronika (impériumváltások, MTA TTK KI), Hunyadi Attila (impériumváltások, BBTE), Hornyák Árpád (impériumváltások, PTE BTK-MTA BTK TTI), Győri Róbert (társadalomföldrajz, határmenti gazdasági viszonyok, ELTE TTK), Gaucsík István (magyar-csehszlovák gazdasági viszonyok, Szlovák Tudományos Akadémia).